Algemene Voorwaarden

 1. Aansprakelijkheid
  a.
  De instructeurs/ondernemers/bestuursleden en/of Sportcentrum Joy Me zijn/is niet aansprakelijk voor materiele en/of immateriële schade, lichamelijk en/of geestelijk toegebrachte schade c.q. vernielde en/of zoekgeraakte eigendommen van gebruiker.
  b. Gebruiker verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Sportcentrum Joy Me of anders aan haar in die mate toe te rekenen.
  c. Gebruiker is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt.
  d. Tevens zal gebruiker Sportcentrum Joy Me vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze, behoudens aansprakelijkheid voor Sportcentrum Joy Me als in de sub b. van dit artikel bedoeld.
 1. Sluitingsdagen

Sportcentrum Joy Me is gesloten op officiële feestdagen en houdt zich het recht voor in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.

 1. Lidmaatschap

Bij een lidmaatschap van Sportcentrum Joy Me is voor de duur van minimaal 1 maand.

 1. Ledenpas

Na inschrijving ontvangt gebruiker een persoonlijke ledenpas. Deze pas moet de gebruiker voor iedere training scannen aan de balie. Sportcentrum Joy Me registreert iedere training en controleert eventueel openstaande bedragen. Zonder de ledenpas kan de toegang tot de training worden geweigerd. Bij verlies van de pas zal 2,00€  in rekening worden gebracht.

 1. Verlenging / opzegging lidmaatschap

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden door een mail te sturen naar info@joy-me.nl

 1. Tijdelijke stop / contributie

Men kan het lidmaatschap niet tussentijds onderbreken omdat men verhinderd is of op vakantie gaat. Bij langdurige ziekte of zwangerschap enz. is het mogelijk om in overleg voor een kosteloze stop-periode in aanmerking te komen.

 1. Schade

Schade toegebracht aan de inventaris en/of aan het gebouw zal op de betreffende gebruiker worden verhaald.

 1. Wangedrag

Gebruiker onderwerpt zich aan de door of vanwege de directie/bestuur van Sportcentrum Joy Me gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hiervan kennis te hebben genomen en deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen omtrent de noodzakelijke orde en discipline, welke een waarborg zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien gebruiker de instructies/reglementen overtreedt en/of de goede naam en eer van instructeurs en/of bestuur van Sportcentrum Joy Me in opspraak brengt, is zulks een reden om aan gebruiker de toegang tot de accommodatie te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Gebruiker verliest zijn/haar rechten, doch behoudt zijn/haar lopende verplichting(en) aan Sportcentrum Joy Me.

 1. Verantwoordelijkheid

Personen die de gebruikers overeenkomst/algemene bepalingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de gebruikers overeenkomst en het in deze algemene bepalingen daaromtrent gestelde.

 1. Kleding, handdoek en schoenen
  Tijdens elke training is het gebruik van een handdoek en sportkleding verplicht. Het is niet toegestaan de sportzalen te betreden met schoenen waarmee op straat is gelopen!
 1. Ideeën

Sportcentrum Joy Me staat altijd open voor uw suggesties, ideeën en wensen en zouden deze gaarne van u willen vernemen.

 

 1. Gebruikers overeenkomst
  Sportcentrum Joy Me is gerechtigd de gebruikers overeenkomst /algemene bepalingen alsmede de tarieven aan te passen c.q. te wijzigen. Indeling van lesuren en openingstijden worden vastgesteld door Sportcentrum Joy Me. Gebruiker zal zich in verband met het algemeen karakter van het onderricht individueel moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.

 

 1. Incasso

Bij de automatische incasso dient de klant ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Bij het uitblijven van een tijdige betaling zijn alle kosten van het incasso, gerechtelijke invordering en rentekosten voor rekening van de klant.

 

 1. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de directie van Sportcentrum Joy Me.